Dell Vostro 3468

Dell Vostro 14 3468 70088614 12,100,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro 14 3468 70090697 Black 11,430,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro 14 3468 70090698 Black 13,590,000₫
Khuyến mãi:

Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay

Dell Vostro 14 3468 K5P6W12 Black 14,110,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro 14 3468 K5P6W14 Black 12,920,000₫
Khuyến mãi:

Tặng Túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro 3468 70142649 10,760,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro 3468 70145233 9,370,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro 3468 70145235 9,830,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB