Dell Vostro V5468

Dell Vostro 5468 VTI5019W- Gold 15,340,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro V5468 VTI5019-Gold 14,420,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB

Dell Vostro V5468A P75G001 - TI54102W10 16,630,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay

Dell Vostro V5468B P75G001 - TI54102W10 16,370,000₫
Khuyến mãi:

Tặng: Chuột quang USB + Túi máy tính xách tay

Dell Vostro V5468C P75G001 TI54102W10 (Gray) 16,370,000₫
Khuyến mãi:

Tặng túi máy tính xách tay + Chuột quang USB