Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple            

Bảo hành theo IMEI

- Màn hình: 5.5", Retina HD

- Hệ điều hành: iOS 10

- CPU: Apple A10 4 nhân

- RAM: 3 GB, Capacity: 256GB

- Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 20,190,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple   

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 17,399,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple   

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 19,660,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 4.7", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 2 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

 • 15,990,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple            

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, Capacity: 256GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 20,190,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 19,490,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 4.7", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 2 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

 • 13,950,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple  

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 19,660,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple     

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 4.7", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 2 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

 • 13,950,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple   

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 17,399,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple            

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, Capacity: 256GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 20,190,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple   

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 17,399,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple   

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 19,660,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 4.7", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 2 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

 • 15,990,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple            

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, Capacity: 256GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 20,190,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 19,490,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 4.7", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 2 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

 • 13,950,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple  

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 19,660,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple     

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 4.7", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 2 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

 • 13,950,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple   

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 17,399,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple            

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, Capacity: 256GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 20,190,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple   

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 17,399,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple   

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 19,660,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 4.7", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 2 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

 • 15,990,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple            

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, Capacity: 256GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 20,190,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 19,490,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 4.7", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 2 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

 • 13,950,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple  

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 128 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 19,660,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple     

  Bảo hành theo IMEI

  - Màn hình: 4.7", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 2 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

 • 13,950,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple   

  - Màn hình: 5.5", Retina HD

  - Hệ điều hành: iOS 10

  - CPU: Apple A10 4 nhân

  - RAM: 3 GB, ROM: 32 GB

  - Camera: 2x12 MP, Selfie: 7 MP

 • 17,399,000₫
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  * A9 chip with 64-bit architecture

  * Capacity: 32GB, WiFi
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10

 • 7,490,000₫
 • 7,890,000₫ - 5%
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  * A9 chip with 64-bit architecture
  * Capacity: 128GB, WiFi
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10


 • 9,990,000₫
 • 10,490,000₫ - 5%

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A9X chip with 64‑bit architecture
  * 9.7-inch Multi-Touch Retina display
  * 32GB WiFi + Cellular, iOS 9


 • 12,990,000₫
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A10X Fusion chip with 64‑bit architecture
  * 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
  * 64GB + Cellular, WiFi, iOS 10

 • 16,860,000₫
 • 17,490,000₫ - 4%

 • Bảo hành 12 tháng

  * A9X chip with 64‑bit architecture
  * 9.7-inch Multi-Touch Retina display
  * 32GB WiFi + Cellular, iOS 9


 • 12,490,000₫
 • 12,990,000₫ - 4%

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A10X Fusion chip with 64‑bit architecture
  * 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
  * 64GB, WiFi, iOS 10

  ###

  Apple giới thiệu iPad Pro phiên bản 10,5" và tiện thể nâng cấp cấu hình (CPU) của iPad Pro 12,9". Hiện tại, dòng iPad Pro sẽ chỉ có hai phiên bản 10,5" và 12,9", không còn bản 9,7" nữa. Cả hai phiên bản mới đều sử dụng chip A10X Fusion mới, có thêm phiên bản 512 GB  và đặc biệt bản 10,5" có tần số quét màn hình lên tới 120 Hz chứ không còn 60 Hz như các đời trước nữa.

  iPad Pro 10,5" có độ mỏng bằng với iPad Pro 9,7" là 6,1mm. Máy vẫn có 4 loa ngoài, hỗ trợ Apple Pen và điều đặc biệt nhất mà Apple nói tới hôm nay đó chính là sự có mặt của màn hình 120 Hz. Màn hình của iPad Pro 10,5" vẫn có đầy đủ các đặc điểm ưu việt nhất của iPad trước đó bao gồm hỗ trợ công nghệ ProMotion, gam màu P3, True Tone Display, lớp màn hình được cán mỏng và có luôn lớp phủ chống chói ở bên trên. Sự có mặt của tần số quét 120 Hz ngoài việc giúp cho màn hình hiển chị các chuyển động mượt mà hơn, ít giật hơn thì nó còn giúp cho Apple Pencil hoạt động chính xác hơn trước đây, Pencil sẽ có tốc độ phản hồi nhanh hơn và giảm độ trễ xuống còn 20 mili-giây. Ngoài ra, màn hình của bản 10,5" cũng sáng hơn các đời iPad cũ 50%.

  Cả hai phiên bản iPad Pro đều được trang bị CPU Apple A10X Fusion mới bao gồm 6 nhân CPU và 12 nhân GPU (nhanh gấp 500 lần so với chip của iPad đời đầu), cộng với màn hình 120 Hz siêu nhạy, các app đồ họa hoặc các app nặng sẽ chạy mượt mà hơn, độ trễ lúc demo gần như bằng 0, bạn có thể làm việc với nhiều layer hình cùng lúc, chạy render ảnh một cách cực kỳ nhẹ nhàng và nhanh chóng.

  Bộ nhớ trong của iPad Pro 10,5" và 12,9" ít nhất là 64 GB. Điều bất ngờ tiếp theo đó là sự xuất hiện của phiên bản 512 GB, sẵn sàng để bạn lưu trữ thêm những file raw và file render trong máy để làm việc mọi lúc mọi nơi.

   

   

   

   

 • 14,990,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI


  * A9 chip with 64-bit architecture
  * Capacity: 128GB WiFi + Cellular
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10

 • 12,650,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A9X chip with 64‑bit architecture
  * 9.7-inch Multi-Touch Retina display
  * 128GB WiFi + Cellular, iOS 9


 • 14,990,000₫
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A10X Fusion chip with 64‑bit architecture

  * 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
  * 64GB + Cellular, WiFi, iOS 10

 • 16,660,000₫
 • 17,490,000₫ - 5%
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  * A9 chip with 64-bit architecture
  * Capacity: 128GB WiFi + Cellular
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10


 • 12,650,000₫
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  * A9 chip with 64-bit architecture

  * Capacity: 32GB, WiFi
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10

 • 7,490,000₫
 • 7,890,000₫ - 5%
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  * A9 chip with 64-bit architecture
  * Capacity: 128GB, WiFi
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10


 • 9,990,000₫
 • 10,490,000₫ - 5%

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A9X chip with 64‑bit architecture
  * 9.7-inch Multi-Touch Retina display
  * 32GB WiFi + Cellular, iOS 9


 • 12,990,000₫
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A10X Fusion chip with 64‑bit architecture
  * 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
  * 64GB + Cellular, WiFi, iOS 10

 • 16,860,000₫
 • 17,490,000₫ - 4%

 • Bảo hành 12 tháng

  * A9X chip with 64‑bit architecture
  * 9.7-inch Multi-Touch Retina display
  * 32GB WiFi + Cellular, iOS 9


 • 12,490,000₫
 • 12,990,000₫ - 4%

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A10X Fusion chip with 64‑bit architecture
  * 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
  * 64GB, WiFi, iOS 10

  ###

  Apple giới thiệu iPad Pro phiên bản 10,5" và tiện thể nâng cấp cấu hình (CPU) của iPad Pro 12,9". Hiện tại, dòng iPad Pro sẽ chỉ có hai phiên bản 10,5" và 12,9", không còn bản 9,7" nữa. Cả hai phiên bản mới đều sử dụng chip A10X Fusion mới, có thêm phiên bản 512 GB  và đặc biệt bản 10,5" có tần số quét màn hình lên tới 120 Hz chứ không còn 60 Hz như các đời trước nữa.

  iPad Pro 10,5" có độ mỏng bằng với iPad Pro 9,7" là 6,1mm. Máy vẫn có 4 loa ngoài, hỗ trợ Apple Pen và điều đặc biệt nhất mà Apple nói tới hôm nay đó chính là sự có mặt của màn hình 120 Hz. Màn hình của iPad Pro 10,5" vẫn có đầy đủ các đặc điểm ưu việt nhất của iPad trước đó bao gồm hỗ trợ công nghệ ProMotion, gam màu P3, True Tone Display, lớp màn hình được cán mỏng và có luôn lớp phủ chống chói ở bên trên. Sự có mặt của tần số quét 120 Hz ngoài việc giúp cho màn hình hiển chị các chuyển động mượt mà hơn, ít giật hơn thì nó còn giúp cho Apple Pencil hoạt động chính xác hơn trước đây, Pencil sẽ có tốc độ phản hồi nhanh hơn và giảm độ trễ xuống còn 20 mili-giây. Ngoài ra, màn hình của bản 10,5" cũng sáng hơn các đời iPad cũ 50%.

  Cả hai phiên bản iPad Pro đều được trang bị CPU Apple A10X Fusion mới bao gồm 6 nhân CPU và 12 nhân GPU (nhanh gấp 500 lần so với chip của iPad đời đầu), cộng với màn hình 120 Hz siêu nhạy, các app đồ họa hoặc các app nặng sẽ chạy mượt mà hơn, độ trễ lúc demo gần như bằng 0, bạn có thể làm việc với nhiều layer hình cùng lúc, chạy render ảnh một cách cực kỳ nhẹ nhàng và nhanh chóng.

  Bộ nhớ trong của iPad Pro 10,5" và 12,9" ít nhất là 64 GB. Điều bất ngờ tiếp theo đó là sự xuất hiện của phiên bản 512 GB, sẵn sàng để bạn lưu trữ thêm những file raw và file render trong máy để làm việc mọi lúc mọi nơi.

   

   

   

   

 • 14,990,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI


  * A9 chip with 64-bit architecture
  * Capacity: 128GB WiFi + Cellular
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10

 • 12,650,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A9X chip with 64‑bit architecture
  * 9.7-inch Multi-Touch Retina display
  * 128GB WiFi + Cellular, iOS 9


 • 14,990,000₫
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A10X Fusion chip with 64‑bit architecture

  * 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
  * 64GB + Cellular, WiFi, iOS 10

 • 16,660,000₫
 • 17,490,000₫ - 5%
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  * A9 chip with 64-bit architecture
  * Capacity: 128GB WiFi + Cellular
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10


 • 12,650,000₫
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  * A9 chip with 64-bit architecture

  * Capacity: 32GB, WiFi
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10

 • 7,490,000₫
 • 7,890,000₫ - 5%
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  * A9 chip with 64-bit architecture
  * Capacity: 128GB, WiFi
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10


 • 9,990,000₫
 • 10,490,000₫ - 5%

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A9X chip with 64‑bit architecture
  * 9.7-inch Multi-Touch Retina display
  * 32GB WiFi + Cellular, iOS 9


 • 12,990,000₫
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A10X Fusion chip with 64‑bit architecture
  * 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
  * 64GB + Cellular, WiFi, iOS 10

 • 16,860,000₫
 • 17,490,000₫ - 4%

 • Bảo hành 12 tháng

  * A9X chip with 64‑bit architecture
  * 9.7-inch Multi-Touch Retina display
  * 32GB WiFi + Cellular, iOS 9


 • 12,490,000₫
 • 12,990,000₫ - 4%

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A10X Fusion chip with 64‑bit architecture
  * 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
  * 64GB, WiFi, iOS 10

  ###

  Apple giới thiệu iPad Pro phiên bản 10,5" và tiện thể nâng cấp cấu hình (CPU) của iPad Pro 12,9". Hiện tại, dòng iPad Pro sẽ chỉ có hai phiên bản 10,5" và 12,9", không còn bản 9,7" nữa. Cả hai phiên bản mới đều sử dụng chip A10X Fusion mới, có thêm phiên bản 512 GB  và đặc biệt bản 10,5" có tần số quét màn hình lên tới 120 Hz chứ không còn 60 Hz như các đời trước nữa.

  iPad Pro 10,5" có độ mỏng bằng với iPad Pro 9,7" là 6,1mm. Máy vẫn có 4 loa ngoài, hỗ trợ Apple Pen và điều đặc biệt nhất mà Apple nói tới hôm nay đó chính là sự có mặt của màn hình 120 Hz. Màn hình của iPad Pro 10,5" vẫn có đầy đủ các đặc điểm ưu việt nhất của iPad trước đó bao gồm hỗ trợ công nghệ ProMotion, gam màu P3, True Tone Display, lớp màn hình được cán mỏng và có luôn lớp phủ chống chói ở bên trên. Sự có mặt của tần số quét 120 Hz ngoài việc giúp cho màn hình hiển chị các chuyển động mượt mà hơn, ít giật hơn thì nó còn giúp cho Apple Pencil hoạt động chính xác hơn trước đây, Pencil sẽ có tốc độ phản hồi nhanh hơn và giảm độ trễ xuống còn 20 mili-giây. Ngoài ra, màn hình của bản 10,5" cũng sáng hơn các đời iPad cũ 50%.

  Cả hai phiên bản iPad Pro đều được trang bị CPU Apple A10X Fusion mới bao gồm 6 nhân CPU và 12 nhân GPU (nhanh gấp 500 lần so với chip của iPad đời đầu), cộng với màn hình 120 Hz siêu nhạy, các app đồ họa hoặc các app nặng sẽ chạy mượt mà hơn, độ trễ lúc demo gần như bằng 0, bạn có thể làm việc với nhiều layer hình cùng lúc, chạy render ảnh một cách cực kỳ nhẹ nhàng và nhanh chóng.

  Bộ nhớ trong của iPad Pro 10,5" và 12,9" ít nhất là 64 GB. Điều bất ngờ tiếp theo đó là sự xuất hiện của phiên bản 512 GB, sẵn sàng để bạn lưu trữ thêm những file raw và file render trong máy để làm việc mọi lúc mọi nơi.

   

   

   

   

 • 14,990,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI


  * A9 chip with 64-bit architecture
  * Capacity: 128GB WiFi + Cellular
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10

 • 12,650,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A9X chip with 64‑bit architecture
  * 9.7-inch Multi-Touch Retina display
  * 128GB WiFi + Cellular, iOS 9


 • 14,990,000₫
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple    
  * Bảo hành theo IMEI

  * A10X Fusion chip with 64‑bit architecture

  * 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
  * 64GB + Cellular, WiFi, iOS 10

 • 16,660,000₫
 • 17,490,000₫ - 5%
 • * Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple
  Bảo hành theo IMEI

  * A9 chip with 64-bit architecture
  * Capacity: 128GB WiFi + Cellular
  * Retina display 9.7-inch, iOS 10


 • 12,650,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 2.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz,
  * 8GB 2133MHz LPDDR3 memory, 128GB SSD storage
  * 13-inch, Intel Iris Plus Graphics 640,
  * Two Thunderbolt 3 ports, Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 28,490,000₫
 • 29,860,000₫ - 5%
 • Bảo hành: 12 tháng

  * 1.2GHz dual-core Intel Core m3 processor, Turbo Boost up to 3.0GHz
  * 8GB 1866MHz LPDDR3, 256GB SSD storage
  * 12-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
  * Intel HD Graphics 615, Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 28,790,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.8GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 2.9GHz, 3MB L3 cache
  * 8GB of 1600MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based SSD
  * 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy, Intel HD Graphics 6000 
  * MacOS Sierra

 • 24,100,000₫
 • 24,860,000₫ - 3%

 • Bảo hành 12 tháng

  * Touch Bar and Touch ID
  * 3.1GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.5GHz
  * 8GB 2133MHz LPDDR3 memory, 256GB SSD storage
  * Intel Iris Plus Graphics 650, Four Thunderbolt 3 ports
  * MacOS Sierra

 • 39,990,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch LED-backlit with IPS technology 
  * 2.8GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.3GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 27,490,000₫
 • 27,990,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 15-inch Touch Bar and Touch ID
  * 2.8GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.8GHz
  * 16GB 2133MHz LPDDR3 memory, 256GB SSD storage
  * Radeon Pro 555 with 2GB memory, Four Thunderbolt 3 ports
  * Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 53,990,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * 1.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.2GHz
  * 8GB 1866MHz LPDDR3, 512GB SSD storage
  * 12-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
  * Intel HD Graphics 615, Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra


 • 34,990,000₫
 • 35,660,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.8GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 2.9GHz, 3MB L3 cache
  * 8GB of 1600MHz LPDDR3, 128GB PCIe-based SSD
  * 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy, Intel HD Graphics 6000 
  * MacOS Sierra

 • 19,860,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 13-inch model with Touch Bar & integrated Touch ID sensor
  * 2.9GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.3GHz
  * 256GB PCIe-based onboard SSD, 8GB of 2133MHz LPDDR3
  * MacOS Sierra

 • 34,990,000₫
 • 35,990,000₫ - 3%
 • Bảo hành 12 tháng

  - Intel® Core™ i5-5250U Processor 1.6GHz Turbo Boost up to 2.7GHz 
  - 8GB of 1600MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based flash storage
  - 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy
  - OS X El Capitan


 • 22,990,000₫
 • 23,660,000₫ - 3%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 2.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz,
  * 8GB 2133MHz LPDDR3 memory, 128GB SSD storage
  * 13-inch, Intel Iris Plus Graphics 640,
  * Two Thunderbolt 3 ports, Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 28,490,000₫
 • 29,860,000₫ - 5%
 • Bảo hành: 12 tháng

  * 1.2GHz dual-core Intel Core m3 processor, Turbo Boost up to 3.0GHz
  * 8GB 1866MHz LPDDR3, 256GB SSD storage
  * 12-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
  * Intel HD Graphics 615, Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 28,790,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.8GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 2.9GHz, 3MB L3 cache
  * 8GB of 1600MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based SSD
  * 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy, Intel HD Graphics 6000 
  * MacOS Sierra

 • 24,100,000₫
 • 24,860,000₫ - 3%

 • Bảo hành 12 tháng

  * Touch Bar and Touch ID
  * 3.1GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.5GHz
  * 8GB 2133MHz LPDDR3 memory, 256GB SSD storage
  * Intel Iris Plus Graphics 650, Four Thunderbolt 3 ports
  * MacOS Sierra

 • 39,990,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch LED-backlit with IPS technology 
  * 2.8GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.3GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 27,490,000₫
 • 27,990,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 15-inch Touch Bar and Touch ID
  * 2.8GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.8GHz
  * 16GB 2133MHz LPDDR3 memory, 256GB SSD storage
  * Radeon Pro 555 with 2GB memory, Four Thunderbolt 3 ports
  * Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 53,990,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * 1.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.2GHz
  * 8GB 1866MHz LPDDR3, 512GB SSD storage
  * 12-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
  * Intel HD Graphics 615, Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra


 • 34,990,000₫
 • 35,660,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.8GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 2.9GHz, 3MB L3 cache
  * 8GB of 1600MHz LPDDR3, 128GB PCIe-based SSD
  * 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy, Intel HD Graphics 6000 
  * MacOS Sierra

 • 19,860,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 13-inch model with Touch Bar & integrated Touch ID sensor
  * 2.9GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.3GHz
  * 256GB PCIe-based onboard SSD, 8GB of 2133MHz LPDDR3
  * MacOS Sierra

 • 34,990,000₫
 • 35,990,000₫ - 3%
 • Bảo hành 12 tháng

  - Intel® Core™ i5-5250U Processor 1.6GHz Turbo Boost up to 2.7GHz 
  - 8GB of 1600MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based flash storage
  - 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy
  - OS X El Capitan


 • 22,990,000₫
 • 23,660,000₫ - 3%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 2.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz,
  * 8GB 2133MHz LPDDR3 memory, 128GB SSD storage
  * 13-inch, Intel Iris Plus Graphics 640,
  * Two Thunderbolt 3 ports, Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 28,490,000₫
 • 29,860,000₫ - 5%
 • Bảo hành: 12 tháng

  * 1.2GHz dual-core Intel Core m3 processor, Turbo Boost up to 3.0GHz
  * 8GB 1866MHz LPDDR3, 256GB SSD storage
  * 12-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
  * Intel HD Graphics 615, Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 28,790,000₫
 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.8GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 2.9GHz, 3MB L3 cache
  * 8GB of 1600MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based SSD
  * 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy, Intel HD Graphics 6000 
  * MacOS Sierra

 • 24,100,000₫
 • 24,860,000₫ - 3%

 • Bảo hành 12 tháng

  * Touch Bar and Touch ID
  * 3.1GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.5GHz
  * 8GB 2133MHz LPDDR3 memory, 256GB SSD storage
  * Intel Iris Plus Graphics 650, Four Thunderbolt 3 ports
  * MacOS Sierra

 • 39,990,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch LED-backlit with IPS technology 
  * 2.8GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.3GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 27,490,000₫
 • 27,990,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 15-inch Touch Bar and Touch ID
  * 2.8GHz quad-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.8GHz
  * 16GB 2133MHz LPDDR3 memory, 256GB SSD storage
  * Radeon Pro 555 with 2GB memory, Four Thunderbolt 3 ports
  * Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 53,990,000₫
 • Bảo hành: 12 tháng

  * 1.3GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.2GHz
  * 8GB 1866MHz LPDDR3, 512GB SSD storage
  * 12-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
  * Intel HD Graphics 615, Backlit Keyboard - US English
  * MacOS Sierra


 • 34,990,000₫
 • 35,660,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 1.8GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 2.9GHz, 3MB L3 cache
  * 8GB of 1600MHz LPDDR3, 128GB PCIe-based SSD
  * 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy, Intel HD Graphics 6000 
  * MacOS Sierra

 • 19,860,000₫

 • Bảo hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của Apple

  * 13-inch model with Touch Bar & integrated Touch ID sensor
  * 2.9GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.3GHz
  * 256GB PCIe-based onboard SSD, 8GB of 2133MHz LPDDR3
  * MacOS Sierra

 • 34,990,000₫
 • 35,990,000₫ - 3%
 • Bảo hành 12 tháng

  - Intel® Core™ i5-5250U Processor 1.6GHz Turbo Boost up to 2.7GHz 
  - 8GB of 1600MHz LPDDR3, 256GB PCIe-based flash storage
  - 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy
  - OS X El Capitan


 • 22,990,000₫
 • 23,660,000₫ - 3%

 • * Bảo hành 12 tháng

  * 2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz
  * 8GB 2133MHz DDR4, 1TB Serial ATA Drive @ 5400 rpm
  * 21.5"-inch (1920‑by‑1080), Intel Iris Plus Graphics 640
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 26,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch LED-backlit with IPS technology

  * 1.6GHz dual‑core Intel Core i5  

  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 22,990,000₫
 • 23,660,000₫ - 3%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch LED-backlit with IPS technology 
  * 2.8GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.3GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 27,490,000₫
 • 27,990,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch (diagonal) Retina 4K display with IPS technology 
  * 3.1GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.6GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 32,990,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display with IPS technology 
  * 3.2GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.6GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, AMD Radeon R9 M380, OS X El Capitan

 • 39,660,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display with IPS technology 
  * 3.2GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.6GHz) 
  * 8GB, 1TB FD, AMD Radeon R9 M390, OS X El Capitan

 • 43,860,000₫
 • 44,660,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display with IPS technology 
  * 3.3GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.9GHz) 
  * 8GB, 2TB FD, AMD Radeon R9 M395, OS X El Capitan

 • 48,990,000₫
 • 49,990,000₫ - 2%

 • * Bảo hành 12 tháng

  * 3.8GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.2GHz
  * 8GB 2400MHz DDR4, 2TB Fusion Drive
  * Radeon Pro 580 with 8GB video memory
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 56,100,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng

  * 3.5GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.1GHz
  * 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
  * Radeon Pro 575 with 4GB video memory
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 48,600,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  * 3.4GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.8GHz
  * 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display 
  * Radeon Pro 570 with 4GB of VRAM
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 44,500,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng

  * 2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz
  * 8GB 2133MHz DDR4, 1TB Serial ATA Drive @ 5400 rpm
  * 21.5"-inch (1920‑by‑1080), Intel Iris Plus Graphics 640
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 26,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch LED-backlit with IPS technology

  * 1.6GHz dual‑core Intel Core i5  

  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 22,990,000₫
 • 23,660,000₫ - 3%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch LED-backlit with IPS technology 
  * 2.8GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.3GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 27,490,000₫
 • 27,990,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch (diagonal) Retina 4K display with IPS technology 
  * 3.1GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.6GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 32,990,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display with IPS technology 
  * 3.2GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.6GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, AMD Radeon R9 M380, OS X El Capitan

 • 39,660,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display with IPS technology 
  * 3.2GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.6GHz) 
  * 8GB, 1TB FD, AMD Radeon R9 M390, OS X El Capitan

 • 43,860,000₫
 • 44,660,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display with IPS technology 
  * 3.3GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.9GHz) 
  * 8GB, 2TB FD, AMD Radeon R9 M395, OS X El Capitan

 • 48,990,000₫
 • 49,990,000₫ - 2%

 • * Bảo hành 12 tháng

  * 3.8GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.2GHz
  * 8GB 2400MHz DDR4, 2TB Fusion Drive
  * Radeon Pro 580 with 8GB video memory
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 56,100,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng

  * 3.5GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.1GHz
  * 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
  * Radeon Pro 575 with 4GB video memory
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 48,600,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  * 3.4GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.8GHz
  * 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display 
  * Radeon Pro 570 with 4GB of VRAM
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 44,500,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng

  * 2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz
  * 8GB 2133MHz DDR4, 1TB Serial ATA Drive @ 5400 rpm
  * 21.5"-inch (1920‑by‑1080), Intel Iris Plus Graphics 640
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 26,990,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch LED-backlit with IPS technology

  * 1.6GHz dual‑core Intel Core i5  

  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 22,990,000₫
 • 23,660,000₫ - 3%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch LED-backlit with IPS technology 
  * 2.8GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.3GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 27,490,000₫
 • 27,990,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 21.5-inch (diagonal) Retina 4K display with IPS technology 
  * 3.1GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.6GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, OS X El Capitan

 • 32,990,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display with IPS technology 
  * 3.2GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.6GHz) 
  * 8GB, 1TB HDD, AMD Radeon R9 M380, OS X El Capitan

 • 39,660,000₫

 • Bảo hành 12 tháng

  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display with IPS technology 
  * 3.2GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.6GHz) 
  * 8GB, 1TB FD, AMD Radeon R9 M390, OS X El Capitan

 • 43,860,000₫
 • 44,660,000₫ - 2%

 • Bảo hành 12 tháng

  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display with IPS technology 
  * 3.3GHz quad‑core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.9GHz) 
  * 8GB, 2TB FD, AMD Radeon R9 M395, OS X El Capitan

 • 48,990,000₫
 • 49,990,000₫ - 2%

 • * Bảo hành 12 tháng

  * 3.8GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.2GHz
  * 8GB 2400MHz DDR4, 2TB Fusion Drive
  * Radeon Pro 580 with 8GB video memory
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 56,100,000₫

 • * Bảo hành 12 tháng

  * 3.5GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.1GHz
  * 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
  * Radeon Pro 575 with 4GB video memory
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 48,600,000₫
 • Bảo hành 12 tháng

  * 3.4GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.8GHz
  * 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
  * 27-inch (diagonal) Retina 5K display 
  * Radeon Pro 570 with 4GB of VRAM
  * Magic Mouse 2, Magic Keyboard - US English
  * MacOS Sierra

 • 44,500,000₫
 • * Space Gray aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Gold aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 11,990,000₫
 • * Gold aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 11,990,000₫
 • * Space Gray aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 11,990,000₫
 • * Gold aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Silver aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Space Gray aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Thép
  * Mặt kính: Sapphire, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3


 • 19,790,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3

 • 11,290,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3

 • 10,790,000₫
 • * Space Gray aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Gold aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 11,990,000₫
 • * Gold aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 11,990,000₫
 • * Space Gray aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 11,990,000₫
 • * Gold aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Silver aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Space Gray aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Thép
  * Mặt kính: Sapphire, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3


 • 19,790,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3

 • 11,290,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3

 • 10,790,000₫
 • * Space Gray aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Gold aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 11,990,000₫
 • * Gold aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 11,990,000₫
 • * Space Gray aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 11,990,000₫
 • * Gold aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Silver aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Space Gray aluminum case
  * Built-in GPS and GLONASS
  * Faster dual-core processor
  * W2 chip
  * Barometric altimeter
  * Capacity 8GB

 • 10,990,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Thép
  * Mặt kính: Sapphire, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3


 • 19,790,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3

 • 11,290,000₫
 • * Đường kính mặt: 42mm, Chất liệu vỏ: Aliminum
  * Mặt kính: Ion-X Glass, Màn hình: OLED Retina
  * Chống nước: 50m, Bluetooth: 4.0, GPS
  * Pin: 18h, Watch OS 3

 • 10,790,000₫
 • Cáp kết nối mạng LAN, từ cổng Thunderbolt của Macbook qua cổng mạng LAN

 • 1,050,000₫
 • Multimedia keys
  -Connections and Expansion:
  * Bluetooth
  * Lightning port
  * Wireless
  - System Requirements:
  Bluetooth-enabled Mac computer with macOS 10.12.4 or later iOS devices with iOS 10.3 or later

 • 3,500,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  Connections

  • USB 2.0
  • 10/100 Base-T Ethernet

 • 999,000₫
 • * Connect your iPhone, iPad, or iPod with Lightning connector to your USB-C or Thunderbolt 3 (USB‑C) enabled Mac for syncing and charging.
  * You can also use this cable with your Apple 29W, 61W, or 87W USB-C Power Adapter to charge your iOS device, and even take advantage of the fast-charging feature on iPad Pro, iPhone 8, iPhone 8 Plus, and iPhone X.

 • 1,190,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  • Thiết kế: Kiểu dáng đẹp, nhỏ, gọn
  • Có sáu viên pin cao hiệu suất pin AA NiMH sẵn sàng để sử dụng.

 • 590,000₫
 • * General: Multimedia keys
  * Connections and Expansion:
  - Bluetooth
  - Lightning port
  - Wireless

 • 2,650,000₫
 • What’s in the Box: 

  * AirPods
  * Charging Case
  * Lightning to USB Cable

  Weight:
  * AirPods (each): 0.14 ounces (4 g)
  * Charging Case: 1.34 ounces (38 g)

 • 5,990,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  Connections and Expansion

  * Bluetooth
  * Lightning port
  * Wireless

 • 2,250,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  Connections

  • USB 3.1 Gen 1
  • USB-C

 • 1,700,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  What’s in the Box

  * Magic Trackpad 2

  * Lightning to USB Cable

 • 2,900,000₫
 • 3,000,000₫ - 3%
 • Cáp kết nối mạng LAN, từ cổng Thunderbolt của Macbook qua cổng mạng LAN

 • 1,050,000₫
 • Multimedia keys
  -Connections and Expansion:
  * Bluetooth
  * Lightning port
  * Wireless
  - System Requirements:
  Bluetooth-enabled Mac computer with macOS 10.12.4 or later iOS devices with iOS 10.3 or later

 • 3,500,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  Connections

  • USB 2.0
  • 10/100 Base-T Ethernet

 • 999,000₫
 • * Connect your iPhone, iPad, or iPod with Lightning connector to your USB-C or Thunderbolt 3 (USB‑C) enabled Mac for syncing and charging.
  * You can also use this cable with your Apple 29W, 61W, or 87W USB-C Power Adapter to charge your iOS device, and even take advantage of the fast-charging feature on iPad Pro, iPhone 8, iPhone 8 Plus, and iPhone X.

 • 1,190,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  • Thiết kế: Kiểu dáng đẹp, nhỏ, gọn
  • Có sáu viên pin cao hiệu suất pin AA NiMH sẵn sàng để sử dụng.

 • 590,000₫
 • * General: Multimedia keys
  * Connections and Expansion:
  - Bluetooth
  - Lightning port
  - Wireless

 • 2,650,000₫
 • What’s in the Box: 

  * AirPods
  * Charging Case
  * Lightning to USB Cable

  Weight:
  * AirPods (each): 0.14 ounces (4 g)
  * Charging Case: 1.34 ounces (38 g)

 • 5,990,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  Connections and Expansion

  * Bluetooth
  * Lightning port
  * Wireless

 • 2,250,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  Connections

  • USB 3.1 Gen 1
  • USB-C

 • 1,700,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  What’s in the Box

  * Magic Trackpad 2

  * Lightning to USB Cable

 • 2,900,000₫
 • 3,000,000₫ - 3%
 • Cáp kết nối mạng LAN, từ cổng Thunderbolt của Macbook qua cổng mạng LAN

 • 1,050,000₫
 • Multimedia keys
  -Connections and Expansion:
  * Bluetooth
  * Lightning port
  * Wireless
  - System Requirements:
  Bluetooth-enabled Mac computer with macOS 10.12.4 or later iOS devices with iOS 10.3 or later

 • 3,500,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  Connections

  • USB 2.0
  • 10/100 Base-T Ethernet

 • 999,000₫
 • * Connect your iPhone, iPad, or iPod with Lightning connector to your USB-C or Thunderbolt 3 (USB‑C) enabled Mac for syncing and charging.
  * You can also use this cable with your Apple 29W, 61W, or 87W USB-C Power Adapter to charge your iOS device, and even take advantage of the fast-charging feature on iPad Pro, iPhone 8, iPhone 8 Plus, and iPhone X.

 • 1,190,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  • Thiết kế: Kiểu dáng đẹp, nhỏ, gọn
  • Có sáu viên pin cao hiệu suất pin AA NiMH sẵn sàng để sử dụng.

 • 590,000₫
 • * General: Multimedia keys
  * Connections and Expansion:
  - Bluetooth
  - Lightning port
  - Wireless

 • 2,650,000₫
 • What’s in the Box: 

  * AirPods
  * Charging Case
  * Lightning to USB Cable

  Weight:
  * AirPods (each): 0.14 ounces (4 g)
  * Charging Case: 1.34 ounces (38 g)

 • 5,990,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  Connections and Expansion

  * Bluetooth
  * Lightning port
  * Wireless

 • 2,250,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  Connections

  • USB 3.1 Gen 1
  • USB-C

 • 1,700,000₫
 • Bảo hành 6 tháng

  What’s in the Box

  * Magic Trackpad 2

  * Lightning to USB Cable

 • 2,900,000₫
 • 3,000,000₫ - 3%